Комунальне некомерційне підприємство
"Фтизіопульмонологічний медичний центр"
Херсонської Обласної Ради

МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПАНСЕРУ

    Основною метою діяльності Диспансеру є забезпечення в необхідному обсязі висококваліфікованою, спеціалізованою, стаціонарною та поліклінічною медичною допомогою населення області.

    Відповідно до покладених завдань Диспансер здійснює наступну діяльність:

1) стаціонарне лікування хворих туберкульозом всіх форм та локалізацій, а також всіх вікових груп хворих;

2) консультативний прийом населення області з підозрою на туберкульоз органів дихання та позалегеневий туберкульоз;

3) виїзну роботу консультативної групи у райони області;

4) проведення диференційно-діагностичної роботи по верифікації діагнозу туберкульозу та іншої патології органів дихання та систем організму людини;

5) двосторонній зв’язок з іншими лікувально-профілактичними закладами області в наданні спеціалізованої медичної допомоги населенню;

6) організаційно-методичну роботу всіх лікувально-профілактичних закладів області з питань профілактики туберкульозу, формування груп ризику з туберкульозу, своєчасного виявлення та діагностики туберкульозу, амбулаторного контрольованого лікування хворих на туберкульоз за місцем проживання, фармменеджменту, диспансеризації хворих на туберкульоз, ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз;

7) контролює якість, раціональність та безпечність дієтичного харчування для стаціонарних хворих згідно з нормативними документами;

8) дотримання санітарних норм та вимог санітарно-гігієнічного режиму в структурних підрозділах диспансеру;

9) безперебійну роботу медичної апаратури, машин і механізмів, інженерно-технічних комунікацій та споруд відповідно до правил з впровадження обладнання та його експлуатації;

10) раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів;

11) безперебійне постачання необхідними матеріалами медичного і господарського призначення.

    У галузі попередження туберкульозу проводить: 

1) аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу і ефективності протитуберкульозних заходів в області;

2) аналіз планування вакцинації і ревакцинації та організаційно-методичне керівництво проведення щеплень проти туберкульозу;

3) госпіталізацію бактерювиділювачів та хворих на активний туберкульоз, контролює ізоляцію новонароджених від бактеріовиділювачів на період формування післявакцинного імунітету;

4) контроль за проведенням профілактичних заходів щодо осіб, які знаходяться в родинному контакті з бактерювиділювачами, зокрема ревакцинації, хіміопрофілактики, поточної дезінфекції та направлення дітей у санаторії або дитячі заклади санаторного типу;

5) аналіз проведення санітарно-освітньої роботи з населенням області в питаннях профілактики, діагностики та ефективності лікування туберкульозу;

6) контроль за проведенням хіміопрофілактики та оздоровчих заходів особам з підвищеним ризиком захворювання або рецидиву туберкульозу та формування груп ризику з туберкульозу в області.

У галузі своєчасного виявлення хворих на туберкульоз:

1) надає організаційно-методичну допомогу лікувально-профілактичним закладам області в складанні планів проведення туберкулінодіагностики, профілактичних рентгенфлюорографічних обстежень;

2) допомагає формувати групи ризику з туберкульозу в закладах первинної медико-санітарної допомоги;

3) консультує хворих, що знаходяться на лікуванні в лікувально-профілактичних закладах області;

4) проводить обстеження осіб з підозрою на туберкульоз, направлених в протитуберкульозний диспансер з інших медичних закладів.

    У галузі лікувальної роботи Диспансер забезпечує:

1) госпіталізацію, направлення на санаторне лікування, проведення контрольованого лікування в стаціонарних умовах відповідно до нормативних актів МОЗ України та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я;

2) лікування супутніх хвороб у хворих на туберкульоз, які знаходяться на лікуванні в Диспансері за рекомендаціями відповідних фахівців, у тому числі проведення замісної підтримувальної терапії;

3) Диспансер має право здійснювати діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням,перевезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів (списку1 таблиці II та списку 2 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року 770;

4) проведення експертизи працездатності і направлення хворих на медико-соціально експертну комісію;

5) здійснення заходів з соціально-трудової реабілітації хворих і осіб, які вилікувалися від туберкульозу;

6) Зберігання, облік, розподіл протитуберкульозних препаратів.

    У галузі диспансеризації Диспансер проводить облік, своєчасне обстеження, контроль на рівні Центральної лікарсько-консультативної комісії за дотриманням стандартів лікування, залучення до лікування диспансерних контингентів, обгрунтоване і своєчасне переведення в належні диспансерні групи, а також зняття з диспансерного обліку.

    У галузі підвищення кваліфікації лікарів та іншого медичного персоналу:

1) систематичне використання наявних можливостей для підвищення професійних знань і навичок медичних працівників протитуберкульозних закладів області;

2) послідовну роботу щодо підвищення рівня фтизіатричних знань лікарів іншого фаху;

3) підготовку середнього медичного персоналу загальних лікувальних профілактичних закладів, які здійснюють туберкулінодіагностику, щеплення проти туберкульозу.

    У галузі використання нововведень:

1) складає щорічні плани впровадження нововведень в Диспансері та протитуберкульозних закладах області;

2) здійснює контроль за впровадженнями і проводить аналіз результатів використання нововведень і передового досвіду в роботі закладу;

3) морально і матеріально заохочує працівників до активної участі в освоєнні і використанні нової ефективної медичної техніки, новітніх медичних технологій і організаційних заходів;

4) проводить аналіз випадків смерті від туберкульозу до року спостереження та занедбаних випадків туберкульозу;

5) здійснює централізований контроль за правильністю діагностики туберкульозу (особливо при визначенні активності туберкульозного процесу і в складних диференційно-діагностичних випадках), організацію антибактеріального і хірургічного лікування;

6) надає консультативну методичну допомогу лікувально-профілактичним закладам з усіх питань організації боротьби з туберкульозом;

7) здійснює оптимізацію планово-фінансової та господарської діяльності;

8) здійснює розвиток матеріально-технічної бази;

9) активізує соціальний розвиток колективу;

10) проводить забезпечення готовності до роботи в екстремальних умовах;

11) визначає потребу області в протитуберкульозних ліжках, протитуберкульозних препаратах для лікування хворих туберкульозом, діагностичного обладнання та іншої апаратури;

12) проводить заняття для лікарів протитуберкульозних диспансерів, кабінетів санаторіїв, сільських, районних та дільничних лікарень з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу;

13) перевіряє планову роботу по боротьбі з туберкульозом протитуберкульозних закладів та лікувально-профілактичних установ при виїзді в райони;

14) бере участь у прийомі звітів від протитуберкульозних закладів області, проводить їх аналіз;

15) складає зведений статистичний звіт та здійснює нагляд за епідеміологічною ситуацією з туберкульозу в області щоквартально;

16) проводить підготовку нарад по туберкульозу, які скликаються органами охорони здоров’я, ставить питання профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, та організації боротьби з ним на обговореннях в наукових товариствах, на з’їздах, нарадах, конференціях лікарів інших спеціальностей, пропагує передовий досвід по боротьбі з туберкульозом.

    Основними напрямками організаційно-методичної роботи Диспансеру є:

1) проведення моніторингу за вказаними показниками згідно з діючими нормативними документами;

2) контроль за виконанням в протитуберкульозних закладах існуючих положень щодо обліку і звітності, аналізів звітних матеріалів з метою з’ясування тенденцій і регіональних особливостей епідеміології туберкульозу, недоліків в боротьбі з ним та обгрунтування шляхів їх усунення. З цією метою використовуються висновки експертних оцінок та перевірок стану протитуберкульозної роботи на місцях;

3) планування і реалізація заходів щодо підвищення кваліфікації фтизіатрів та інших фахівців, які працюють в протитуберкульозних закладах;

4) планування, контроль, аналіз результатів використання в практиці нововведень;

5) вивчення, пропаганда і поширення передового досвіду роботи протитуберкульозних закладів щодо протитуберкульозної допомоги населенню;

6) планування (спільно з лікувально-профілактичними закладами області) обсягів туберкулінодіагностики, щеплень, флюорографічних обстежень;

7) підготовка проектів щорічних комплексних планів протитуберкульозних закладів в регіоні (спільно з іншими громадськими та медичними закладами);

8) виконання програм боротьби з туберкульозом згідно з діючою нормативною документацією.